Intuitive Life Healing

Intuitive Life Healing


Intuitive Life Healing je holistický liečebný prístup, ktorý umožňuje liečiteľovi prístup k hlbšiemu stavu vedomia prostredníctvom mozgových vĺn alfa - theta a delta, čo otvára prijímanie intuitívnych informácií o klientovi, o jeho stave vedomia, podvedomia, zdravia a životných situácií.

Theta vlny poskytujú napojenie na podvedomie, odkiaľ možno čerpať inšpiráciu, tvorivosť, vhľady a liečivé energie.

Vlny alfa poskytujú most k vedomej mysli, a tak môžeme pracovať s naším hlbokým podvedomím a tak vedome liečiť.

Delta vlny predstavujú podvedomú myseľ. Delta je pre nás akýmsi radarom, ktorý vyhľadáva informácie a na nevedomej úrovni nám napomáha pochopiť veci, ktoré na vedomej úrovni pochopiť nemôžeme.

Delta je o intuícii, jemnom, citlivom a inštinktívnom naladení. Tieto mozgové vlny sú najviac prepojené s frekvenciami liečenia.

Liečiteľ potom spolupracuje s Bohom (Vesmírom, Zdrojom, Univerzum..), aby pomohol klientovi transformovať a meniť emócie, vedomé a podvedomé presvedčenia a energie, ktoré prispievajú k jeho súčasnej nerovnováhe.

Intuitive Life Healing sa používa na vytvorenie fyzického, emočného, ​​duchovného alebo duševného uzdravenia klientov.

Liečiteľ má prebudenú myseľ, ktorej vzory mozgových vĺn kombinujú intuíciu, empatiu, kreativitu, inšpiráciu a osobné vhľady.


Liečitelia s týmto nastavením mysle sú osoby s vysokou úrovňou vedomia. V stave prebudenej mysle je myseľ liečiteľa čistejšia, jasnejšia, rýchlejšia a flexibilnejšia a vďaka tomu:

  • emócie sa stávajú oveľa viac pochopiteľné, ľahšie a rýchlejšie sa s nimi pracuje a transformuje ich
  • informácie medzi vedomím, podvedomím, a nevedomím sa dajú lepšie čítať a pracovať s nimi
  • intuíciu, vhľady a empatiu môžeme praktickejšie a ľahšie používať pri práci s klientami


Objednajte si

15 Minútový Náhľad ako Darček

15 Minútový Náhľad ako Darček

Napíšte mi

- kedy Vám to vyhovuje

- a či máte záujem o hovor alebo videohovor

Navrhnite mi, kedy by Vám to vyhovovalo a ja Vám rada odpíšem a po vzájomnej dohode termínu, si zavoláme.

Teším sa na Vás

Zuzana Jankajová

Mozgové vlny a frekvencie


Alfa, Beta, Gama, Delta a Théta stav

Ľudský mozog a myseľ sú pre nás stále do značnej miery záhadou. O mozgu sa dá povedať, že je to najvýznamnejší orgán nielen v tele človeka ale aj prevažnej časti živých tvorov na tejto planéte. Nesmierna zložitosť štruktúry mozgu a jeho funkcií je tvrdým orieškom pre bádateľov v rôznych oboroch. Albert Einstein údajne kedysi prehlásil, že ďalšia revolúcia ľudstva bude psychologická.

Mozog býva často vedcami označovaný ako geniálny biologický počítač

Z jeho obrovskej kapacity sme však schopní prakticky využívať len asi jednu desatinu. To, čo nazývame bežným vedomím, je teda v skutočnosti len obyčajnou kvapkou z oceánu inteligencie.

Prvá vedecká zmienka o mozgových vlnách padla už koncom 19. storočia, ale až s vynálezom elektroencefalogramu (EEG) v 30. rokoch 20. storočia bolo možné existenciu vĺn skutočne dokázať a rozlíšiť aj ich rôzne podoby.

Mozgové vlny prichádzajú automaticky s tým, ako prežívame svet okolo nás. Dá sa však naučiť ovládať ich intenzitu. Napríklad pomocou meditácie, autogénneho tréningu a iných relaxačných techník.

Pôvodný výskum v oblasti frekvencií mozgových vĺn uskutočnil britský biofyzik a zenový majster C. Maxwell Cade. Cade meral mozgové vlny mnohým klientom, duchovným majstrom a jogínom. Meraním zisťoval, čo se v mozgu odohráva počas meditácií a v podobných stavoch vedomia. Tento svoj objav podrobne popisuje v knihe Precitnutie mysle: Biofeedback a rozvoj vyšších stavov vedomia.

Takmer tridsať rokov sa Anna Wise, spolupracovníčka Cadeho venovala meraniu mozgových vĺn ľudí, ktorí si želali dosiahnuť vedomie duchovných majstrov, meditačných učiteľov, alebo výnimočne úspešných a talentovaných ľudí.

Alfa, Beta, Gama, Delta a Theta

ALFA VLNY (9 až 14 Hz) - Relaxovaný, ale sústredený stav. Do tohto stavu sa môžeme dostať relaxáciou a meditáciou. Most medzi vedomím a podvedomím. Regenerácia, oddych, skvelé učenie a zapamätanie si učiva, uvoľnenosť, prirodzenejší prejav bez negatívnych obmedzení.

BETA (14 až 38 Hz) - Najrýchlejšie mozgové vlny. V tejto hladine sa nachádzame v normálnom, bdelom, stave. V týchto frekvenciách sa nachádzajú aj naše negatívne pocity a emócie. (okolo 30) Stres, hnev, strach, agresivita a ďalšie. Bez bety by sme ale vo vonkajšom svete nemohli, prípadne neboli schopní, vôbec fungovať.

GAMA (40 - 100 Hz) sú dominantné v situáciách, kedy vystavujeme náš mozog náročným úlohám. Napríklad pri trénovaní mozgu. Gama frekvencia hrá dôležitú úlohu pri učení a pamäti.

Existuje ešte aj stav extrémne vybudeného vedomia Hladiny gama (35 Hz a viac). Je frekvenciou, ktorá je prítomná v celej časti hlavy. Umožňuje mentálnu ostrosť, extrémne zážitky, existenciálne stavy.

* 35 Hz - prebudenie stredných čakier a ich vyváženie
* 55 Hz - frekvencia pri tantrickej jóge, stimuluje kundalini
* 63 Hz - astrálna projekcia
* 70 Hz - mentálna a astrálna projekcia
* 80 Hz - uvedomenie si životného smerovania
* 83 Hz - u niekoho údajne otvára "tretie oko"
* 90 Hz - pocity bezpečia, pohody a vnútornej rovnováhy
* 105 Hz - celkový prehľad o celej situácii
* 108 Hz - totálne poznanie
* 120 - 500 Hz - pohybovanie predmetmi, premena hmoty a transmutácia.

DELTA (0,5 až 4 Hz) - Podvedomá myseľ, stav spánku. Delta je pre nás akýmsi radarom, ktorý vyhľadáva informácie a na nevedomej úrovni nám napomáha pochopiť veci, ktoré na vedomej úrovni pochopiť nemôžeme. Delta je o intuícii, jemnom, citlivom a inštinktívnom naladení. Tieto mozgové vlny sú najviac prepopjené s frekvenciami liečenia.

THETA (4 až 8 Hz) - Stav hlbokej sústredenosti. Dosahujeme ho pokročilou meditáciou, rozjímaním a intezívnou modlitbou. Tieto vlny sú vlnami našej podvedomej mysle. V tomto stave môžeme byť inšpirovaní a tiež sa spájame s naším najvyšším vedomím.

Mozgové vlny, ktoré sú kombináciou alfa a theta. Theta vlny poskytujú napojenie na naše podvedomie, odkiaľ možno čerpať inšpiráciu, tvorivosť, vhľady a liečivé energie. Vlny alfa poskytujú most k vedomej mysli, a tak si môžeme skutočne zapamätať obsah meditácií, pracovať s naším hlbokým podvedomím alebo vedome liečiť.

Pojem prebudená myseľ, sú vzory mozgových vĺn, ktoré kombinujú intuíciu, empatiu, kreativitu, inšpiráciu, osobné vhľady. Ľudia s týmto nastavením mysle sú osoby s vysokou úrovňou vedomia. V stave prebudenej mysle. je myseľ čistejšia, jasnejšia, rýchlejšia a flexibilnejšia a vďaka tomu:

  • emócie sa stávajú oveľa viac pochopiteľné, ľahšie a rýchlejšie sa s nimi pracuje a transformuje ich,
  • informácie medzi vedomím, podvedomím, a nevedomím sa dajú lepšie čítať a pracovať s nimi,
  • intuíciu, vhľady a empatiu môžeme praktickejšie a ľahšie používať pri práci s klientami

V roku 1981 bola udelená Nobelova cena za lekárstvo neurofyziológovi Rogerovi W. Sperrymu. Ten dokázal odlišné funkcie ľavej a pravej mozgovej hemisféry. Ľavá hemisféra má na starosti analytické myslenie, verbálnu komunikáciu, detaily, kontrolu, posudzovanie alebo akciu. Pravá hemisféra riadi emócie, intuíciu, priestorové vnímanie. Tento poznatok umožňuje niekoľkonásobne efektívnejšie učenie.

Správa pre Zuzanu


Email:   zuzana@intuitivelifehealing.com

Whatsapp:   +421 940 261 966